21 de juny 2019

El registre de jornada a la concertada

L’article 10 del RD- Ley  8/2019, de 8 de març, de Medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de Trabajo, ha modificat l’article 34 de l’ET, per establir l’obligatorietat d’implantar a les empreses un sistema de registre diari de la jornada de cada persona treballadora.

Aquí teniu alguns aclariments al respecte de com afecta aquesta nova normativa al centres concertats.A banda de totes aquestes consideracions que se’n deriven de l’entrada en vigor de la nova Llei, el passat 10 de maig de 2019, en reunió de la Comissió Paritària de l’XI. Conveni col·lectiu de centres privats sostinguts total o parcialment amb fons públics, es va tractar el tema del control de la jornada laboral arribant a concretar:

En cas que un treballador/a estigui prestant serveis amb alumnes fora del recinte escolar o centre de treball, únicament a efectes de registre de jornada, es considerarà l’hora d’inici i l’hora de finalització de la jornada diària, la jornada ordinària prevista per aquell dia en calendari laboral del treballador/a.

És important destacar que en aquests casos no queda exclòs que la jornada que pugui excedir de la prestada habitualment, ha de quedar recollida en el calendari laboral que totes les persones treballadores han de tenir a la seva disposició en iniciar el curs escolar. És ara més que mai que els representants dels treballadors hem d’extremar el control sobre qualsevol pacte o acord d’empresa que puguin ultrapassar o aprofitar per a retallar els nostres drets.