27 de maig 2019

Places gratuïtes per a fills i filles del personal de la concertada de la concertada

Places gratuïtes per a fills i filles del personal de la concertada 


Terminis, àmbit d’aplicació i model de sol·licitud L’article 74 del Vigent Conveni que regula l’ensenyament concertat a Catalunya recull la gratuïtat de places per a fills i filles del personal que hi treballa.


Qui hi té dret?
Els fills i filles de les persones que treballin en un centre concertat.

A què dóna dret la gratuïtat?
La gratuïtat afecta a l’ensenyament reglat i a les activitats complementàries.

Hi ha algún tipus de preferencia?
Sí, els treballadors i treballadores de la concertada que treballin al mateix centre on cursen estudis els seus fills i filles tenen preferencia en l’adjudicació.

Quan es poden sol·licitar les places gratuïtes?
A Educació Infantil ( 1r i 2n Cicle), Primària i ESO fins al 21 de juny.
A Batxillerat i Cicles Formatius fins al 15 de juliol.

On cal lliurar la sol·licitud?
Al centre on cursen estudis els fills i filles de les persones que treballen a la concertada.

Hi ha topall en el nombre de places?
Sí, al 1r cicle d’educació infantil integrat, una plaça per unitat pels treballadors del propi centre. A primària el 3% i el 2% al 2n cicle d’educació infantil, ESO, batxillerat i CF.

I si el meu fill o filla estudia al mateix centre on treballo?
A 2n cicle d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat i FP tindran plaça gratuïta encara que es superi el límit establert.

I si hi ha més sol·licituds que places? En aquest cas, el centre podrà proposar que la gratuïtat es reparteixi entre totes les persones que hi tinguin dret. Si no hi hagués acord, la direcció del centre ha de resoldre atenent a criteris socioeconòmic i al principi d’equitat.

Fins quan ha de donar resposta el centre?
La Direcció del centre haurà de respondre abans del dia 2 de setembre i la resolució ha de ser comunicada per correu al sol·licitant.

Què es pot fer en cas de disconformitat?
O bé directament o a través de qualsevol de les parts signants del Conveni, es podrà presentar reclamació abans del dia 16 de setembre davant la Comissió Paritària. Una vegada revisada la informació aportada, aquesta resoldrà com a màxim el dia 30 de setembre.