22 de febr. 2019

Taules salarials del personal d'escoles concertades

Retribucions del personal de les escoles concertades vigents aquest 2019  


L’increment de les retribucions per al 2019, estableix una pujada fixa del 2,25% en tots els conceptes, que en el cas del Complement Específic queda incorporat en el Plus d’Analogia. A  aquestes quantitats caldrà sumar, a partir del mes de juliol, un 0,25%, percentatge variable que depenia del PIB a 31 de desembre de 2018, més un altre increment del 0,25% de fons addicional que CCOO negocia en el marc de la Mesa de Funció Pública.

Cal tenir present que el passat mes de desembre CCOO vam signar l’Acord que farà realitat el retorn de les pagues extres arrebassades en el 2013 i 2014. Aquest acord inclou la garantia del retorn de les pagues amb la inclusió de caràcter prioritari del compliment de les partides pressupostàries enfront la regla de despesa. Aquest retorn es farà segons el següent calendari:


  • 2019 : 40% paga del 2013 (el 10% durant el 1r. trimestre de l’any)
  • 2020 : 60% restant del 2013
  • 2021 : 55% de la del 2014
  • 2022 : 45% restant del 2014