15 de gen. 2019

CCOO signa el nou conveni de Concertada

La Federació d'Educació de CCOO signa l'XI Conveni de centres sostinguts totalment o parcial amb fons públics.El 17 de desembre hem signat l’XI conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament concertat de Catalunya amb un suport i recolzament aclaparador (91,3%) de l’afiliació, delegades i delegats. 

Ja us hem anat informant de les reunions que els sindicats representatius del sector juntament amb les patronals hem mantingut per trobar una solució al Premi de Fidelitat. 

Com ja sabeu des de l’Acord de Govern GOV/26/2012, de 10 d’abril (DOGC de 13 d’abril de 2012) el Departament va deixar de pagar el Premi de Fidelitat i amb la signatura del X conveni entre la patronal i UGT i USOC es va suspendre temporalment el pagament del Premi i així està fins a dia d’avui.

Aquest últim any vam fer reunions amb el Departament que, tot i les sol·licituds conjuntes de patronals i sindicats, va dir que no es pagaria. Fins i tot es va publicar al DOGC aquesta decisió.

Amb la denúncia del conveni, per part de tots els sindicats el 24 d’octubre, es tornava a obrir un altre buit legal mentre no s’arribés a un acord. És en aquest moment que de des de CCOO iniciem un procés d'entrega de sol.licituds de Premi de Fidelitat en els centres de treball.
La nostra pressió, presentant les sol·licituds pel cobrament del Premi i el temor a la seva judicialització han precipitat els esdeveniments arribant a un bon acord, molt més generós del que es posava a la taula a l’inici de les negociacions, gràcies a la nostra lluita constant pels drets dels i de les treballadores. 

L’acord manté el Premi al personal d’administració serveis (PAS), que el seguirà cobrant que, i el suprimeix per a la resta de personal, tot i l’esforç en solitari que CCOO ha mantingut a la mesa de negociació amb diferents propostes fins al darrer moment. Finalment s’estableix que els i les docents que no compleixen els dos criteris (55 any i 15 d’antiguitat) i amb una antiguitat al centre de igual o més de 10 anys que en aquest cas, fins ara,  no podien reclamar res, cobraran alguna quantitat de diners, com queda reflectit en les taules adjuntes. 

El  reconeixement d’aquest Premi de fidelitat no es farà de manera automàtica, sinó que cada treballador i treballadora haurà de fer la seva sol·licitud al llarg dels 12 mesos posteriors a la publicació al DOGC, de l’Acord. Fora d’aquest termini s’entén que es renuncia a aquestes quantitats.

Els imports meritats es  fixen a data 31/12/2018 i a excepció dels jubilats parcials o en situació de reducció de jornada per cura de familiar de primer grau, es prendrà com a referent la jornada de cada treballadora en aquest moment. 
El pagament d’aquestes quantitats es farà dins dels períodes que s’indiquen a continuació, començant a comptabilitzar-se  a partir de 01/01/2019:

  1. Personal amb 5 quinquennis o més: dins d’un període màxim de 5 anys, a raó d’un mínim del 20% de l’import total cada any. La quantitat resultant a liquidar pot ser distribuïda dins de cada període anual de la manera que l’empresa consideri addient.
  2. Personal amb 2, 3, i 4 quinquennis: dins d’un període màxim de 10 anys amb les següents especificitats:


          *Si la quantitat comença a abonar-se a partir del cinquè any (2023), els             imports s’hauran de liquidar a raó d’un mínim del 16% anual de la                     quantitat total, distribuïts dins de cada període anual com l’empresa                   consideri oportú. 

       *A l’import que resti pendent de liquidar a l’inici del 9è any (2027) i a                l’inici del 10è (2028) se li aplicarà un increment d’un 10% cada any, que            s’afegirà a la quantitat a liquidar al treballador/a en aquells períodes                  anuals.


Tant els percentatges indicats com la periodicitat s’entenen com criteris mínims. L’empresa, prèvia consulta amb la representació legal dels treballadors, podrà decidir ampliar els percentatges d’abonament o disminuir el període de liquidació d’acord amb les seves pròpies previsions. 


Millores que incorpora aquest nou conveni:

1.1.Permisos :

  • Ampliar el permís per matrimoni a les parelles de fet.
  • Permís a pares, mares o tutors legals per assistir a entrevistes amb els professors-tutors dels fills en edat escolar. Dos permisos de tres hores a l’any. 
  • Permís d’hospitalització: els dies es podran utilitzar mentre duri el fet causant. 
  • Naixement, 3 dies laborables (no comptaran els dissabtes i dies festius) 
  • Permís per assistir al metge el propi treballador o treballadora. 


1.2. Lactància:

  • Compactació de 20 dies laborables sense necessitat d’acord


1.3.Sortides i colònies: (sense deixar de ser voluntàries) 

  • Compensació econòmica mínima de 25€ en les sortides d’un dia i si comporta pernoctació 75€ acumulats. 


1.4.PAS: Redistribució de la jornada a 37,5 hores setmanals mantenint la jornada anual. 

1.5.Regular un període mínim per dinar del professorat d’una hora.

1.6.Compromís d’extensió a nivells no concertats del complement de tutoria, a partir que el Departament comenci a pagar-ho en nivells concertats. 

CCOO Negocia
CCOO escolta a les seves afiliades i delegades
VINE I LLUITA AMB CCOO!