9 d’oct. 2018

CCOO exigeix el compliment de la disposició addicional 29a de la LOE en l'ensenyament concertat

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha traslladat a l'Administració una bateria de propostes per millorar les condicions laborals de les treballadores i treballadors del sector

Mesa Estatal de la enseñanza concertada


El passat mes de novembre CCOO tornava a sol·licitar al Ministeri d'Educació la convocatòria amb caràcter d'urgència de la Taula Estatal d'ensenyament concertat com a espai de diàleg i de cerca de solucions a les nombroses problemàtiques que es donen en el sector.

Finalment el 5 d’octubre s'ha constituït, i des de la FECCOO hem pogut traslladar les nostres peticions a l'Administració amb l'objectiu que aquest espai es converteixi en un marc estable de debat i de presa de decisions.

Des de CCOO considerem imprescindible que es compleixi la 29a disposició addicional de la LOE que textualment diu:

“en el si de la Conferència Sectorial es constituirà una comissió, en la qual participaran les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en l'àmbit de l'ensenyament privat concertat, per a l'estudi de la quantia dels mòduls de concert que valori el cost total de la impartició dels ensenyaments en condicions de gratuïtat”.

CCOO, com a primera força sindical de l'Estat i com a organització representativa del sector, exigeix la seva participació activa al debat sobre el finançament dels centres concertats.

El sistema de concerts educatius hauria de garantir la gratuïtat real de l'ensenyament concertat, que permetés posar fi a les males praxis d'algunes titularitats que perpetuen el cobrament de quotes a les famílies, generant d'aquesta manera una elecció encoberta de l'alumnat i, per tant, una segregació elitista en funció de la capacitat econòmica d'aquelles. L'exigència en el control d'uns centres que estan sostinguts amb fons públics hauria de ser molt més exhaustiva.

Des de CCOO exigim que es compleixi la LOE en qüestions com l'homologació retributiva (article 117.4). La creació d'alguns complements salarials (sexennis) en l'ensenyament públic no s'ha traslladat als i les docents de l'ensenyament concertat, però sí que ha tingut repercussió sobre el professorat de Religió, personal laboral igual que el de concertada.

Així mateix hem traslladat una bateria de propostes que repercuteixen en les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector, i, per tant, en la millora de la qualitat de l'ensenyament. Entre elles:

  • Extensió del pagament delegat al personal de serveis i administració, i al personal complementari.
  • Revisió de les plantilles del professorat.
  • Nova normativa bàsica sobre concerts educatius (l'actual complirà aviat els 33 anys), adaptada a les noves realitats.
  • Disminució de ràtios.
  • Pròrroga de les condicions actuals sobre jubilació parcial.
  • Reducció de la jornada lectiva.
  • Eliminar la llei franquista 2/1974 que obliga als i les docents a la col·legiació professional.

És imprescindible garantir el caràcter estable d'aquesta Taula. Des de CCOO vetllarem perquè així sigui.