12 de set. 2016

Taula de retribucions del professorat de la concertada

Com sabeu, el nostre conveni està sense taules salarials per la qual cosa hem perdut una de les eines bàsiques per lluitar per un dels nostres drets laborals com és la retribució.
És per això, que en estar congelades les retribucions dels docents de la pública, les nostres també ho estan sense que, com a sector, hi puguem fer res.
Afortunadament, CCOO està present en les meses sectorials de l'ensenyament públic de manera que des d'allà lluita també pels interessos de la concertada.

Així doncs, aquestes són les taules salarials del personal docent.Personal docent
Sou
Plus analogia
Complement específic
Trienni

Educació Infantil Segon Cicle i Educació Primària
Professor/a titular
1557,38
379,75
35,95€
33,75
Instructor/a educació física
1209,64
---
---
30,31

Educació Secundària Obligatòria / Batxillerat / Cicles formatius
Professor/a titular
1837,27
351,12
35,95€
40,72
Professor/a ajudant CF..
1664,24
396,38
35,95€
33,75Càrrecs directius
Centres estructura cíclica

Centres amb 1 o 2 línies
Centres amb 3 o 4 línies
Centres amb 5 o més línies

Educació Primària
Director/a
341,19
488,82
672,95
712,39
---
Subdirector/a
---
346,99
421,90
444,96
---
Cap d’estudis
232,86
346,99
421,90
444,96
---
Educació Secundària Obligatòria
Director/a
---
657,83€
711,57€
---
---
Subdirector/a
---
---
542,37€
---
---
Cap d’estudis
---
499,52€
542,37€
---
---
Coor. pedagògic/a
---
---
542,37€
---
---
Cap de departament
---
75,51€
75,51€
---
---
Batxillerat i Cicles Formatius Grau Mig i Superior
Director/a
---
---
---
---
657,83€
Cap d’estudis
---
---
---
---
499,52
Coor. pedagògic/a
---
---
---
---
499,52
Cap de departament
---
---
---
---
75,51