22 de set. 2016

Premi de fidelitat i recuperació de la paga de 2012

Amb data 22 de juliol de 2016 es va entrar per registre al Departament d’Ensenyament una demanda conjunta de totes les organitzacions sindicals i patronals representatives del sector adreçada al Director General de Centres Privats i Concertats. 
En el context d’una propera negociació del conveni i de la més que probable modificació del redactat del Premi de Fidelitat actualment suspès, se li demanava que l’Administració es fes càrrec de:


  • L’abonament de l’import corresponent al Premi de Fidelitat i que a data 31 de desembre de 2016 hagin complert un dels dos requisits necessaris per al seu abonament: o 55 anys d’edat o tenir 15 d’antiguitat al centre.
  • L’abonament del plus de tutoria, així com la resta de complements, en termes equivalents a com es fa als docents dels centres públics.
  • La reducció de dues hores lectives als docents que hagin complert 60 anys.

Des de CCOO volem remarcar que la Llei d’Educació de Catalunya, a la seva disposició transitòria segona, ja reflecteix que l’analogia retributiva i de jornada amb el professorat de la pública s’haurà d’assolir abans del juliol de 2017. Per tant, ni el plus de tutoria, ni els complements d’especialitats, ni una possible reducció de jornada poden ser moneda de canvi per suprimir el premi de fidelitat, que no és més que una millora recollida al conveni. No podem renunciar a una de les millores més importants al nostre conveni per unes millores de condicions laborals i retributives que ja estan fixades per llei. Aquesta serà la posició respecte a aquesta qüestió que CCOO defensarem a la Mesa de Negociació del nou Conveni Col·lectiu de la Concertada.
D’altra banda, aquest mes de novembre el Departament farà efectiu el 21,81% de la quantitat que es va descomptar al desembre de 2012, per a tots els docents que en aquell moment es trobaven a pagament delegat. Aquells que estaven a pagament directe de l’escola hauran de reclamar aquesta quantitat al seu titular.