12 de set. 2016

Calendari laboral pel PAS de concertada

Aquest és el calendari escolar pel personal d'administració i serveis pel curs 2016-2017 en l'ensenyament reglat concertat. Hores Jornada
SE
TEM
BRE
DLL
DM
DC
DJ
DV
DS
DG
1

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
OC
TU
BRE

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30


NO
VEM BRE

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30DE
SEM BRE1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

20
21
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
GE
NER


1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31
FE
BRER


1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
MARÇ


1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

A
BRIL

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30MAIG
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31JUNY

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

JULIOL
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

DIES LECTIUS: 178
DIES NO LECTIUS: 51
TOTAL
229
El 21 de juny és l’últim dia de classes
Restar 2 dies de festes locals

227


Descarregueu aquí el full d'Actualitat complet (pdf)

La jornada
Còmput anual : 1.540 hores
Jornada setmanal:  38 hores
Jornada en dies lectius: no ha d’excedir de 8 hores i de 4 hores la dels dissabtes, que en cas de treballar-los, correspon cada 2 setmanes 1 dissabte lliure.
Jornada en dies no lectius: són els corresponents al període de vacances escolars i ha de ser de 6 hores i continuada.
Els mesos de juliol i agost es faran 48 hores ininterrompudes de descans setmanal.

Les vacances
Per cada any complert de servei actiu 1 mes retribuït, preferentment al juliol o agost.
Entre Nadal, Setmana Santa i ponts es disposa de 12 dies laborables.
7 dies laborables de descans retribuït, 4 dels quals seran determinats per l’empresa i 3 pels treballadors a l’inici del curs escolar.

Permisos retribuïts
Poden absentar-se del treball, amb dret a remuneració i amb avís i justificació prèvia, per qualsevol dels motius següents:
Quinze dies en cas de matrimoni.
Tres dies en cas de naixement, defunció d’un fill, malaltia greu, operació quirúrgica o defunció de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquest motiu el treballador/a necessiti fer un desplaçament fora de la província, el termini serà de cinc dies.
Un dia per trasllat de domicili habitual.
Un dia per casament d’un fill, germà o familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat.
Pel temps indispensable per al compliment d’un deure de caràcter públic i personal. Quan consti en una norma legal o convencional un període determinat, caldrà atenir-se al que aquesta disposi en quant a durada de l’absència i a la seva compensació econòmica.
Tot el personal tindrà dret al permís retribuït per a l’assistència a un consultori mèdic per acompanyar a un familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, amb justificació posterior.
Pel temps necessari per la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.

Permisos no retribuïts
Tot el personal podrà sol·licitar fins a 15 dies de permís sense sou, per any, que hauran de ser-li concedits si es fa amb un preavís de 5 dies.