5 de maig 2016

Què cal saber sobre el funcionament de les substitucions a pagament delegat

Les condicions per cobrir les baixes per incapacitat dels docents dels centre concertats, venen regulades en una resolució dictada a 6 de setembre de 2007, que a dia d'avui continua vigent i que es concreta en els següents punts: 

1. El Departament d'Educació dóna d'alta al sistema de pagament delegat, els professors substituts a partir del 16è dia de la baixa mèdica, sempre que aquesta baixa no es produeixi dins d'uns períodes determinats:

  • Del 15 de juny a l’1 de setembre
  • Del 15 de desembre al 7 de gener
  • Durant la Setmana Santa.
En aquests casos caldrà estar alerta i no permetre que els centres cobreixin aquests primers quinze dies amb les hores no lectives de la resta de la plantilla, com sovint passa en els centres. 


2. Els substituts i substitutes del professorat en situació de baixa per maternitat o permís de paternitat, podran ser donats d'alta al sistema de pagament delegat el primer dia de la baixa o inici del permís. La durada de la substitució per permís de paternitat serà de 13 dies en cas d'adopció, acolliment o part senzill i de 15 dies en cas d'adopció, acolliment o part múltiple.

3. Els substituts del professorat amb permís sense sou podran ser donats d'alta al sistema de pagament delegat si aquest permís té una durada de 15 dies.

4. Els substituts del professorat en situació d'excedència forçosa podran ser donats d'alta al sistema de pagament delegat des del primer dia de l'excedència.

5. El finançament de les substitucions amb motiu d'incapacitat o maternitat s'interrompran durant els mesos de juliol i agost en els casos següents:

  • Substituts amb motiu d'incapacitat contractats a partir de l'1 d'abril.
  • Substituts amb motiu de maternitat contractats a partir de l’1 de maig.
A tot el professorat en situació d'alta en pagament delegat durant el mes d'agost, el sistema li liquidarà els dies de vacances efectivament meritats.

Cal recordar que en el seu moment, ja se li va dir al Departament d'Educació que aquesta situació d'interrupció del contracte és del tot irregular i que el contracte s'hauria d'estendre fins al moment de la reincorporació efectiva a la feina, de la persona en situació de baixa. En aquests casos, ha de ser el propi centre qui es faci càrrec del pagament de la nòmina fins al moment de la reincorporació.
És important que les persones delegades estigueu atents a les clàusules que es puguin introduir en aquests contractes abans de signar les còpies, i denunciar qualsevol intent d'introduir contractes per obra i servei per ocupar aquestes vacants, que sempre han d'estar cobertes amb contractes de substitució.

CCOO DEFENSEM ELS TEUS DRETS. VINE I PARTICIPA!

Llegeix i descarrega aquí el Full d'Actualitat (pdf)