10 de febr. 2016

Retribucions del personal docent. Any 2016

Després de sis anys de retallades i congelació salarial, la Generalitat decideix unilateralment un augment de l'1% en tots els conceptes, a excepció del complement específic, respecte a les quantitats dels anys anteriors. La regularització es farà en la nòmina del mes de febrer, amb caràcter retroactiu des de gener de 2016. 


Personal docent
Sou
Plus analogia
Complement específic
Trienni

Educació Infantil Segon Cicle i Educació Primària
Professor/a titular
1557,38 
379,75 
35,95€
33,75 
Instructor/a educació física
1209,64 
---
---
30,31 

Educació Secundària Obligatòria / Batxillerat / Cicles formatius
Professor/a titular
1837,27 
351,12 
35,95€
40,72 
Professor/a ajudant CF..
1664,24 
396,38 
35,95 €
33,75 


Estadis:  1r: 104€           2n: 109,37€      3r: 124,01€      4t: 134,29€      5è: 117,54€
Acumulat mensual:       2n:  213,37€     3r:  337,38€     4t: 471,67€      5è: 589,21€


Càrrecs directius
Centres estructura cíclica

Centres amb 1 o 2 línies
Centres amb 3 o 4 línies
Centres amb 5 o més línies

Educació Primària
Director/a
341,19 
443,37 
672,95 
712,39 
---
Subdirector/a
---
346,99 
421,90 
444,96 
---
Cap d’estudis
232,86 
346,99 
421,90 
444,96 
---
Educació Secundària Obligatòria
Director/a
---
657,83 €
711,57 €
---
---
Subdirector/a
---
499,52 €
542,37 €
---
---
Cap d’estudis
---
---
542,37 €
---
---
Coor. pedagògic/a
---
---
542,37 €
---
---
Cap de departament
---
75,51 €
75,51 €
---
---
Batxillerat i Cicles Formatius Grau Mig i Superior
Director/a
---
---
---
---
657,83 €
Cap d’estudis
---
---
---
---
499,52 
Coor. pedagògic/a
---
---
---
---
499,52 
Cap de departament
---
---
---
---
75,51 

Llegeix i descarrega el Full d'Actualitat aquí (pdf)