8 de des. 2014

Més concerts suprimits un cop inciat el curs

El Departament d’Ensenyament torna a suprimir unitats concertades un cop iniciat el curs 


El passat 24 de novembre es va publicar al DOGC la resolució ENS/2599/2014, de 28 d’octubre, per la qual s’aprovava la disminució del nombre d’unitats concertades a l’ESO a 15 centres privats concertats, amb efectes retroactius a 1 de setembre. Aquestes supressions s’afegeixen a la quarantena que van tenir lloc el passat agost fetes també, per tant, un cop el curs ja està planificat.
Les supressions fora de temps es venen produint reiteradament des de fa ja alguns anys, amb la conseqüent inestabilitat i confusió per a una part significativa de la comunitat educativa.

CCOO proposem algunes mesures per tal d’evitar situacions tan injustes i garantir l’estabilitat de centres, professorat i alumnat:

  • Garantir uns períodes mínims de concerts, no inferiors a la pròpia durada de l’etapa en què es troben els nivells afectats (3 anys a Ed. Infantil, 6 a Ed. Primària i 4 a l’ESO). 
  • Concertar l’etapa educativa en el seu conjunt en comptes de fer-ho per cursos.
  • Baixar les ràtios a les aules, millorant la qualitat de l’ensenyament i permetent redistribuir millor els alumnes entre els centres educatius d’una població o zona.

#CCOOexigeix una planificació de l’oferta educativa sense improvisacions i incerteses, utilitzant el mapa escolar com un instrument de participació de tota la comunitat educativa d’ordenació i projecció de l’oferta amb caràcter plurianual.

CCOO volem manifestar el nostre enèrgic rebuig d’una mesura injusta i molt poc adequada que trenca de manera unilateral el pacte de concertació amb el centre una vegada iniciat el curs escolar. Aquest fet afecta directament a l’estabilitat laboral i salarial dels treballadors i treballadores dels centres afectats, amb reduccions de jornades i acomiadaments. 
I l’Administració té la seva part de responsabilitat en no planificar adequadament amb temps les necessitats reals de la ciutadania i del territori.

L’EDUCACIÓ NECESSITA ESTABILITAT
CCOO DEFENSA ELS TEUS DRETS. VINE I PARTICIPA

Llegeix i descarrega el Full d'Actualitat aquí (pdf)