31 de maig 2013

Fulls volants Escoles Concertades 2012 - 2013

Curs 2012- 2013


CURS 2011 - 2012

28 de maig 2013

(pdf+)

X Conveni de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut amb fons públics

(pdf+)
CCOO IMPUGNARÀ EL NOU CONVENI QUE ENS SOTMET A RETALLADES PASSADES I FUTURES SENSE CONTRAPARTIDES

Els intents de CCOO de conciliació prèvia davant del TLC topen amb la negativa a negociar de les Patronals i sindicats signants

El X Conveni conté diversos aspectes que no s’ajusten a dret:

· Vinculació del salari del personal docent de nivells concertats als mòduls econòmics dels concerts educatius a partir del 01-01-2011 i per a TOT el personal docent -tant a pagament delegat com a pagament directe-. Això suposa una renúncia injustificada al nostre dret a negociar les condicions salarials del personal docent i atempta contra la llibertat sindical que empara aquest dret. La vinculació ens aboca a una situació d’incertesa i resignació davant totes les noves retallades que es puguin produir. Les primeres ja les tenim a la vista: noves retallades del 6,25% anual aplicades a les pagues extra.

· Suspensió a canvi de res i per a TOT el personal DOCENT del premi de fidelitat des del 14-04-2012 amb vistes a “negociar-ne” l’extinció en el proper conveni.

- CCOO considerem que el premi de fidelitat (art.73) no és una “millora social”. És salari i cal incloure’l en el títol quart dedicat a les “retribucions”.


- CCOO considera que infringeix els principis vigents d’irretroactivitat ja que la suspensió del premi de fidelitat a partir del 14 d’abril de 2012 és amb caràcter retroactiu, gairebé un any abans de la signatura.

· Exclusió injustificada dels treballadors/es de la formació ocupacional i la continuada (art.2). Per CCOO és innegable la vàlua d’aquests ensenyaments que, en estar perfectament regulats i sostinguts per fons públics, haurien d’estar inclosos en l’àmbit funcional del conveni.


· S’exclou a CCOO de la comissió paritària del conveni i del dret a demanar la intervenció del TLC, de manera discriminatòria i sense cap més justificació que la no signatura del conveni.


· Les còpies bàsiques dels contractes formalitzats a l’empresa estaran només a disposició dels representants dels treballadors (art.17), vulnerant el deure de facilitar-les-hi recollit a l’Estatut dels Treballadors.


CCOO no ens resignem a les retallades salarials ni a la pèrdua del premi de fidelitat i fem una nova crida a les organitzacions i sindicats signants a una sortida negociada i justa al conflicte

22 de maig 2013

¿Qué es eso de reunirse con el Gobierno?

¿Qué es eso de reunirse con el Gobierno?

nuevatribuna.es | Opinión | Luis María González | 21 Mayo 2013

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/-que-es-eso-de-reunirse-con-el-gobierno/20130521185903092431.html

En ciertos foros del activismo social y mediático se ha arremetido duramente contra los sindicatos CCOO y UGT por el mero hecho de asistir a una reunión con el presidente del Gobierno y las organizaciones empresariales, el pasado 16 de mayo, para reflexionar sobre la actual situación económica y social y evaluar caminos de salida. O se está en la bronca o no se está, venían a decir.

Se nos dice a los sindicatos que no es posible negociar nada con el Gobierno del PP porque es el mismo gobierno que ha llevado a cabo todo tipo de atropellos contra los trabajadores y la inmensa mayoría de la sociedad española. De lo segundo no me cabe ninguna duda, pero es necesario explicar que dialogar y negociar con la contraparte (sea esta el Gobierno, la administración o la patronal) es, no solo compatible, sino deseable para defender los intereses de la gente a la que representas. Un sindicato que no moviliza y no cultiva su perfil más reivindicativo corre el riesgo de ser cualquier cosa menos un sindicato; pero una organización sindical que no es capaz de traducir la reivindicación y la movilización en pacto o acuerdo para preservar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sencillamente no existe, o existe marginalmente.

Irrumpen en escena últimamente distintas voces que dictan sentencia sobre lo que debe o no debe hacer un sindicato, un partido o una ONG. Esas voces no se equivocan nunca porque detrás de las mismas solo existe la insoportable levedad del ser, algo así como una atalaya espiritual de adoctrinamiento, que únicamente responde ante dios y ante la historia. Si los sindicatos convocan movilizaciones, o son descafeinadas o se hacen porque gobierna la derecha (depende de la ubicación espiritual del opinador/a); si asisten a reuniones con la patronal o el Ejecutivo, traicionarán los mandamientos de la ideologización súbita, o simplemente acudirán presionados por las circunstancias. Hagamos lo que hagamos, ciertos proveedores del pensamiento bipolar nos condenarán con saña.

Hacer sindicalismo es asumir riesgos, defender derechos plausibles y principios sólidos. Hacer sindicalismo en un país roto por la crisis, con un mercado de trabajo dual y una ofensiva sin precedentes contra el derecho del trabajo, conlleva un ejercicio de coherencia y coraje que no siempre será comprendido. Pero los sindicalistas no rinden cuentas cada cuatro años, lo hacen en cada negociación, en cada conflicto, en cada pacto, en cada huelga. Y detrás de ellos, hay trabajadores y trabajadoras en paro, con empleo estable o temporal, en condiciones de precariedad o contractualmente protegidos, con salarios altos, medios y bajos, con perspectivas sombrías o un poco más aliviadas. Personas a las que debes defender en todos los ámbitos. Y es a ellas a las que se debe el sindicato. Lo que es seguro, es que en aquellas empresas con presencia del sindicalismo de clase, con convenio colectivo, con poder contractual, con afiliación y actividad reivindicativa, las condiciones de trabajo de las y los asalariados serán mejores y más dignas que las que existen en empresas con sindicatos débiles, sindicatos corporativos o sin sindicatos. Así fue, así es y así será.

15 de maig 2013

Sempre paguem els mateixos: Nova retallada al salari del professorat de l'Escola Concertada


CONTINUEN LES RETALLADES SALARIALS AL PROFESSORAT DE LA CONCERTADA
El passat 7 de maig el Departament d'Ensenyament ens convoca, sense cap tipus de negociació, només amb la intenció d'informar del mecanisme que farà servir per tornar a "ficar la mà" a les nostres butxaques, que es concreta en l'eliminació d'una de les pagues extres. Aquesta retallada suposa la pèrdua de l'equivalent al 6,25% de la retribució anual, i es farà en dos períodes:

 • Nòmina del mes de juny el 6,25% del període Gener- Juny més paga extra d’estiu.
 • Nòmina del mes de desembre el 6,25% del període de Juliol – Desembre més paga extra de Nadal.Quina és la quantitat que retallaran en cadascun dels períodes?


RETALLADA MES JUNY (6,25% semestral)
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
854,83€
SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
963,67€
TRIENNIS
TRIENNIS
1
14,62€
1
17,64€
2
29,24€
2
35,28€
3
43,86€
3
52,92€
4
58,49€
4
70,56€
5
73,11€
5
88,2€
6
87,73€
6
105,84€
7
102,35€
7
123,48€
8
116,97€
8
141,12€
9
131,59€
9
158,76€
10
146,21€
10
176,4€
11
160,83€
11
194,04€
12
175,46€
12
211,68€
ESTADIS
1er. Estadi
45,05€
2n. Estadi
92,42€
3r. Estadi
146,14€
4rt. Estadi
204,31€
5è. Estadi
255,23€Per calcular el resultat de la retallada cal sumar les quantitats corresponents a:

(SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA) + TRIENNIS ( Segons nº) + ESTADIS (Segons nº.)

Exemple: Treballador/a de secundària amb 7 triennis i 3 estadis a jornada completa:

963,67€+ 123,48€ + 146,14€ = 1.233,29€ Total retallada al juny i al desembreCom s'aplicarà el descompte en les nostres nòmines?.

El repartiment entre la nòmina de juny i la paga extra es farà:

 • Paga extra: Donat que l'Acord de Govern que fa possible la retallada es publicà el mes de febrer, només es pot descomptar l'equivalent a 4/12 parts o 33,33% de la paga. Això és el període que va de març a juny, ja que el mesos anteriors que van del 7/2012 al 2/2013 ja han estat meritats i per tant queden exclosos de ser descomptats.

 • Mensualitat del mes de juny: En cas que aquesta quantitat no suposi la totalitat del 6,25% a retallar en aquest període, es continuarà descomptant dels següents conceptes i en aquest ordre:
1.     Plus d'analogia
2.     Complement de càrrec (en cas que en tingui)
3.     Estadis
4.     Antiguitat
5.     Salari base
 • D'aquesta manera la totalitat de la retallada es farà el mes de juny i no caldrà perllongar-la en els mesos següents

El repartiment entre la nòmina de desembre i la paga extra es farà:

 • Paga extra: Es descomptarà l'equivalent a 10/12 parts o 83,33% de la paga extra. En aquest cas correspon al període que va del 3/2013 a 12/2013, quedant els dos primers mesos de l'any exclosos per haver estat meritats en el moment de la publicació de l'Acord de Govern.

 • Mensualitat del mes de desembre: En cas que aquesta quantitat no suposi la totalitat del 6,25% a retallar en aquest període, es continuarà descomptant dels conceptes esmentats anteriorment i en el mateix ordre.

 • Si tenim en compte que en aquest tram, el descompte corresponent a paga extra serà major, la cotització a la Seguretat Social d'aquest mes es veurà menys afectada que en el mes de juny, alhora que el descompte es completarà en el pagament de la nòmina de desembre i no serà necessari allargar-lo en els mesos següents.

Seguint amb l'exemple anterior la retallada per a cada tram es concretaria en:

Retallada mes de juny:

Total a retallar: 1.233,29€

 • Paga extra: 2.818,95€x 33,33% = 939,56€ a descomptar de la paga

 • Nòmina juny: 1.233,29€ - 939,56€ = 293,73€ a descomptar de la mensualitat

-       Plus d'analogia: 293,73€ a descomptar

Retallada mes de desembre:
Total a retallar: 1.233,29€

 • Paga extra: 2.818,95€x 83,33% = 2.349,03€. En aquest cas com que la totalitat a retallar no suposa més de la quantitat màxima a descomptar, tota la retallada es farà en paga extra.

CCOO una vegada més, considera inacceptable aquesta retallada que suposa l'empobriment continuat del col·lectiu de treballadors i treballadores de l'ensenyament concertat que any rere any veiem deteriorades, no només les nostres condicions salarials, sinó també les laborals.

MÉS RETALLADES, MÉS EMPOBRIMENT, 
MÉS ATUR, MENYS DRETS

HI HA CULPABLES  
HI HA SOLUCIONS7 de maig 2013

TLC i X conveni de l'Ensenyament Privat Concertat de Catalunya


X Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics, per als anys 2010-2014 (codi de conveni núm. 79000575011994)

X Conveni (+)

Justament avui, CCOO ha presentat davant del Tribunal Laboral de Catalunya la impugnació de diversos punts d'aquest conveni, que CCOO no va signar perquè representa una pèrdua de drets per al Col·lectiu de treballadors i treballadores de l'Escola Concertada(+)