30 d’abr. 2013

RESPOSTA A L’ALLAU D’ACORDS DE JUBILACIÓ PARCIAL(pdf+)


L’ Administració ja començat a donar resposta dels Acords per a la Jubilació parcial, presentats abans del 15 d’ abril.Els Acords de jubilació parcial signats entre empresa i treballadors un cop presentats a l’ Administració i degudament registrats, poden ser retornats i denegats.


En el cas que així sigui poseu-vos en contacte amb el permanent de la zona. Us assessorarem de com es pot reclamar. Per aquesta acció hi ha un temps limitat d’ un mes per a fer requeriments dins del termini legal.


Donat que tenim notícia que algun d’ aquests acords ha estat denegat per l’ Administració, ens cal estar amatents per si aquesta eventualitat es dóna en el nostre centre de treball i posar-nos a disposició de rectificar aquelles parts que calgui per tal d’ arribar a un Acord acceptat per l’ Administració, preservant el dret a la jubilació parcial en els casos que esmenta el Real Decret de març de

Dimecres 1 de maig i dijous 9M Vaga contra la LOMCE
PARTICIPA ALLÀ ON SIGUIS
Sol·licitud de places gratuïtes 2013/2014

Documents per a sol·licitar plaça gratuïta per a fills i filles de traballadors/traballadores de l'Escola Concertada.


Carta del responsable de la Federació amb aval de legislació vigent(+)


(pdf+)


Gratuïtat total d’ensenyaments reglats i activitats complementàries 

PLACES GRATUÏTES PER ALS FILLS/ES DELS
TREBALLADORS/RES DE L’ENSENYAMENT PRIVAT
    
REQUISITS DELS TREBALLADORS/ES:

  • Prestar els serveis o estar en situació d’excedència  forçosa (excepte si és per designació o elecció per a un càrrec públic) en un centre comprés dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni.
  • Dedicar com a mínim la meitat de la jornada laboral.


FONS TOTAL DE PLACES PER A LA GRATUÏTAT:

NIVELL


PLACES

PRE- ESCOLAR INTEGRAT
Per treballadors del propi centre


1 plaça per unitat

Per treballadors del mateix centre i nivell (pre- escolar)

2 places per unitat
EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE INTEGRAT
Màxim de places, comptant també els fills/es dels treballadors/es del propi centre

5 places per aula *

PRIMÀRIA

3% dels alumnes**

E.S.O., BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

2% dels alumnes*** Si aquesta xifra fos superada per peticions de fills/es de treballadors/es del propi centre, el cost dels alumnes que superin la xifra serà repartit entre tots els beneficiaris dels treballadors/es que gaudeixin d’aquest dret. Això serà sense perjudici de respectar les places atorgades en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Conveni.
** En el mateix centre, els fills/es dels treballadors/es tindran dret a ensenyament gratuït encara que superin el límit establert.


PRECISIONS SOBRE EL FONS DE PLACES GRATUÏTES:

S’inclouran en el fons total de places especificat a l’apartat anterior, els fills/es orfes, els pares dels quals al morir, estiguessin treballant als centres compresos a l’apartat esmentat, amb dedicació almenys de la meitat de la jornada i una antiguitat mínima de 2 anys.

Els treballadors/es, en cas de complir les condicions assenyalades per la convocatòria, exerciran el dret de sol·licitud d’ajuts a l’estudi arbitrades per l’Administració. Si li són concedides, reintegraran al centre les quantitats percebudes. Els ingressos obtinguts permetran atendre a un nombre de fills/es dels treballadors/es superior al 2%.


CCOO ENS OFERIM a  tots  vosaltres,  treballadors/es   de l’ensenyament,  per  tal  d’aclarir,  informar  o  fer  el  seguiment  del procés per a  l’obtenció  de  les esmentades places o per a qualsevol altra qüestió.

12 d’abr. 2013

Modificacions Jubilació definitiva i "envelliment actiu"MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL
PENSIONS DE JUBILACIÓ


A partir del mes d'abril de 2013 entren en vigor les noves mesures sobre pensions del RD-L5/2013, de 15 de març per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors i treballadores de major edat i per a promoure el denominat "envelliment actiu"

Quina serà l'edat d'accés a la jubilació i el període mínim de càlcul de la pensió?
Es manté l'edat de 65 anys  com a edat ordinària sempre i quan s'acreditin 38 anys i mig cotitzats. L' increment en l'edat, el període mínim cotitzat per accedir-hi i el període mínim per accedir  al 100% de la quantia de la prestació, es farà de la següent manera:

ANY
ANYS DE COTITZACIÓ
EDAT DE JUBILACIÓ
PERÍODE DE CÀLCUL (anys)
Anys de cotització per al 100% BR (Base Reguladora)
2013
35 anys i 3 mesos o més
Menys de 35 anys i 3 mesos
65 anys
65 anys i 1 mes
16a. (192 mesos)
35 anys i 6 mesos

2014
35 anys i 6 mesos o més
Menys de 35 anys i 6 mesos
65 anys
65 anys i 2 mesos
17a. (204 mesos)
35 anys i 6 mesos
2015
35 anys i 9 mesos o més
Menys de 35 anys i 9 mesos
65 anys
65 anys i 3 mes
18a. (216 mesos)
35 anys i 6 mesos
2016
36 anys o més
Menys de 36 anys
65 anys
65 anys i 4 mes
19a. (228 mesos)
35 anys i 6 mesos
2017
36 anys i 3 mesos o més
Menys de 36 anys i 3 mesos
65 anys
 65 anys i 5 mes
20a. (240 mesos)
35 anys i 6 mesos
2018
36 anys i 6 mesos o més
Menys de 36 anys i 6 mesos
65 anys
65 anys i 6 mes
21a.(252 mesos)
35 anys i 6 mesos
2019
36 anys i 9 mesos o més
Menys de 36 anys i 9 mesos
65 anys
65 anys i 8 mes
22a. (264 mesos)
36 anys
2020
37 anys o més
Menys de 37 anys
65 anys
65 anys i 10 mesos
23a. (276 mesos)
36 anys
2021
37 anys i 3 mesos o més
Menys de 37 anys i 3 mesos
65 anys
66 anys
24a. (288 mesos)
36 anys
2022
37anys i 6 mesos o més
Menys de 37 anys i 6 mesos
65 anys
66 anys i 2 mesos
25a. (300 mesos)
36 anys
2023
37 anys i 9 mesos o més
Menys de 37 anys i 9 mesos
65 anys
66 anys i 4 mesos
25a. (300 mesos)
36 anys i 6 mesos
2024
38 anys o més
Menys de 38 anys
65 anys
66 anys i 6 mesos
25a. (300 mesos)
36 anys i 6 mesos
2025
38 anys i 3 mesos o més
Menys de 38 anys i 3 mesos
65 anys
66 anys i 8 mesos
25a. (300 mesos)
36 anys i 6 mesos
2026
38 anys i 3 mesos o més
Menys de 38 anys i 3 mesos
65 anys
66 anys i 10 mesos
25a. (300 mesos)
36 anys i 6 mesos
2027
38 anys i 6 mesos o més
Menys de 38 anys i 6 mesos
65 anys
67 anys
25a. (300 mesos)
37 anys


Quin és el període mínim de cotització per accedir a una pensió de jubilació?
El període mínim continua sent de 15a. dels quals 2a. han d'estar dins dels 15 immediatament anteriors a la jubilació.
En cas d'accedir a la jubilació amb l'edat corresponent, quina serà la quantitat de la pensió de jubilació?
Es percebrà el 50% de la base reguladora (BR) per als 15 primers anys i per a la resta segons la següent taula:

Durant els anys
Escala de càlcul per a cada mes addicional
2013 a 2019
Del mes 1 al mes 163
0,21%
Del mes 164 al mes 246
0,19%
2020 a 2022
Del mes 1 al mes 106
0,21%
Del mes 107 al mes 252
0,19%
2023 a 2026
Del mes 1 al mes 49
0,21%
Del mes 50 al mes 258
0,19%
A partir de 1/1/2027
Del mes 1 al mes 248
0,19%
A partir del mes 249
0,18%

I si la jubilació es posterior a l'edat ordinària? 
L' increment de la BR per a cada any addicional treballat és:
  • fins a 25 a. cotitzats: 2%
  • entre 25 i 37 a. cotitzats: 2,75%
  • a partir de 37 a. cotitzats: 4%

És possible jubilar-se anticipadament?

Des del 17 de març de 2013 i segons el RD-L5/2013 entren en vigor dos noves modalitats se jubilació anticipada:

  1. Jubilació anticipada involuntària:

Causa
Edat mínima
Període mínim cotitzat
Coeficient reductor per any d'anticipació
-  Acomiadament individual o col·lectiu per causes econòmiques, tecnològiques i de producció.
- Acreditació de cobrament d'indemnització o presentació de demanda judicial

4 a. màxim d'avançament respecte l'edad ordinària de jubilació


33
anys cotitzats
coeficient reductor trimestral
Coeficient reductor anual
menys de 38a. i 6m.
1,875%
7,5%
entre més de 38a. i 6m. fins  41a. i 6m.
1,750%
7%
entre més de 41a. i 6m. fins 44a. i 6m.
1,625%
6,5%
a partir de 44a. i 6m.
1,500%
6%

  1. Jubilació anticipada voluntària:

Edat mínima
Període mínim cotitzat
Coeficient reductor per any d'anticipació
2a. màxim d'avançament respecte l'edad ordinària de jubilació


35
anys cotitzats
coeficient reductor trimestral
Coeficient reductor anual
menys de 38a. i 6m.
2%
8%
entre més de 38a. i 6m. fins  41a. i 6m.
1,875%
7,5%


entre més de 41a. i 6m. fins 44a. i 6m.
1,750%
7%
a partir de 44a. i 6m.
1,625%
6,5%

Els mutualistes (amb cotitzacions prèvies a 1/1/1967) poden accedir a la jubilació anticipada voluntàriament,  a partir del 60a. amb els coeficients reductors següents:


Anys cotitzats
Coeficient reductor anual
menys de 30 a.
8%
entre 30a. i 34 a.
7,5%
entre 34 a. i 37 a.
7%
entre 38 a. i 39 a.
6,5%
més de 40 a.
6%


És possible jubilar-se parcialment?
SÍ. S’han endurit les condicions per accedir-hi tot i que a partir d’ara hi haurà condicions diferents segons si es tracta de treballadors/es acollits a Acords d’empresa anteriors al 1/4/2013  i inscrits a l’INSS abans del 15/4/2013, o d’altres que hauran de seguir les noves condicions. Per a saber més, veure full volant sobre Jubilació Parcial del mes d’Abril. Full d’actualitat: ac_12_privat_jubil_parcial_abril13.pdf

Puc estar jubilat i treballar al mateix temps?

, a partir del 17 de març es podrà compatibilitzar qualsevol feina per compte propi o per compte d' altri, a jornada parcial o completa sempre que es compleixin els següents requisits:

Ø L'accés a la pensió ha de fer-se una  vegada s'hagi arribat a l'edat legal de jubilació i amb dret a  la percepció del 100% de la Base reguladora. Queden exclosos qui accedeixi a partir d'una jubilació avançada.

Ø La quantia de la pensió compatible amb el treball ( per a qualsevol jornada i activitat) serà el 50% de la quantia de la pensió de jubilació inicialment reconeguda (exclosos complements a mínims

Ø Empresa i jubilat que compatibilitza treball i pensió cotitzaran per incapacitat temporal i contingències professionals més una cotització especial de solidaritat del 8% ( 6% a càrrec de l'empresa i 2% a càrrec del treballador/a).
Ø Només es podrà compatibilitzar treball -pensió amb feines en el sector privat i no en el públic. Per tant és incompatible amb el desenvolupament de feines o alts càrrecs en el sector públic.

Ø Les empreses que contractin a aquests treballadors/es no hauran pogut extingir contractes de treball en els 6 mesos anteriors a la compatibilitat. Queden exclosos els casos d'acomiadament procedent, jubilació, incapacitat permanent, defunció i contractació de durada determinada. Aquesta limitació serà d'aplicació per a les extincions posteriors al 17 de març de 2013 i per a llocs de treball del mateix grup professional als quals s'hagi produït l'extinció.
Ø S'haurà de mantenir durant la vigència de la compatibilitat el nivell d'ocupació previ.

Ø El beneficiari tindrà la consideració de pensionista a tots els efectes.