21 de juny 2012

19 de juny 2012

CONCRECIONS DE LA TISORADA DEL 5% AL PERSONAL DE PAGAMENT DELEGAT
Fruit de l’Acord de Govern que recull la nova retallada dels salaris del personal a pagament delegat, els descomptes que patiran les nostres nòmines es concreten en l’equivalent al 5% de la massa salarial anual. Per tal de “minimitzar” el seu impacte el Departament d’Ensenyament durà a terme la seva aplicació de la següent manera:
  • En el mes de juny el 5% del període gener- juny més paga extra d’estiu.
  • En el mes de desembre el 5% del període de juliol – desembre més paga extra de Nadal.

 Les quantitats en brut que reflecteixen aquesta retallada són:


PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
 SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
683,87€

SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
770,93€
TRIENNIS
TRIENNIS
1
11,70€
1
14,11€
2
23,39€
2
28,22€
3
35,09€
3
42,34€
4
46,79€
4
56,45€
5
58,49€
5
70,56€
6
70,18€
6
84,67€
7
81,88€
7
98,78€
8
93,58€
8
112,90€
9
105,27€
9
127,01€
10
116,97€
10
141,12€
11
128,67€
11
155,23€
12
140,36€
12
169,34€

ESTADIS
1er. Estadi
36,04€
2n. Estadi
73,94€
3r. Estadi
116,91€
4rt. Estadi
163,45€
5è. Estadi
204,18€

Per calcular el resultat de la retallada cal sumar les quantitats corresponents a:

(SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA) + TRIENNIS ( Segons nº.) + ESTADIS (Segons nº.)

Exemple: Treballador/a de secundària amb 7 triennis i 3 estadis a jornada completa:

770,93€+ 98,78€ + 116,91€ = 986,62€ Total retallada juny


Com s'aplicarà en les nostres nòmines?.

  1. Per a cada treballador/a es calcularà la suma dels complements d'analogia, estadis i càrrec directiu o de coordinació (en cas que el tingui reconegut), i es calcula el 25%. Aquesta quantitat es descomptarà de la paga extra de juny.
           
            Seguint amb l'exemple anterior:
            347,64€ + 334,04€ = 681,68€           25% = 170,42 € ( a descomptar en la paga extra)

  1. Una vegada restada aquesta quantitat del total a descomptar, es repercutirà el restant en la nòmina del mes de juny sense sobrepassar la quantitat de la suma dels complements anteriorment esmentats (analogia, estadis i càrrec directiu).

Ex: 986,62€ - 170,42 € = 816,2€ (resten per descomptar).

Com que en aquest cas la suma dels complements és de 681,68€,se li descomptarà de la nòmina de juny només aquesta quantitat, restant per a la nòmina del mes següent 134,52€.

  1. En cas que amb la suma dels complements del mes de juliol no fos suficient per a liquidar la quantitat pendent, es seguirà aplicant en les nòmines successives de la mateixa manera.

  1. En el moment d'aplicar novament la retallada en el mes de desembre, es seguirà el mateix procediment, amb la diferència que en aquell moment sobre la paga extra de Nadal es descomptarà el 75% de la suma dels complements, enlloc del 25% que es farà en la d'Estiu.

Situacions especials que cal vigilar:

  1. Treballadors/es que causin baixa a l'empresa:
ü  El  mes de juny li serà aplicat el descompte seguint el procediment anterior
ü  En el moment de calcular la quitança (part proporcional de pagues i vacances que restin per gaudir), i en cas que restin pendents encara quantitats a descomptar, se li considerarà com a paga extra i per tant només es podrà incidir sobre el 25% dels complements (analogia, estadis i càrrec). Si després de  fer aquest descompte, encara resten quantitats pendents, Pagament Delegat donaria per saldat el deute. Ara bé, en el moment que aquesta persona tornés a entrar en pagament delegat ( ja sigui en aquest centre o en un altre de nou), se li seran restades les quantitats que puguin haver pendents.

  1. Treballadors/es en situació d' IT (Incapacitat Temporal)
ü El Departament només pot aplicar la retallada sobre el concepte de "salari", per tant tot allò que tingui consideració de "prestació" queda exempt de ser retallat. Això significa que per calcular les retallades, sols es tindran en compte el període efectivament treballat, quedant exclosos els períodes que s’hagi estat d’ IT. Donada la complexitat d'aquest casos, Pagament Delegat informa que si bé en el mes de juny aplicaran els descomptes, sense entrar en aquestes consideracions, arribat el mes de Desembre i en fer el tancament d'any, revisaran i regularitzaran totes aquestes especificitats.

  1. Baixes maternals:

Si durant el mes de juny s'està de baixa maternal, no se li aplicarà la retallada i si es farà de tot el període de gener a desembre, en el mes de desembre. En aquest cas la retallada serà més elevada al no poder diferenciar-se per semestres, sinó que es fa d'una sola vegada. No obstant, cal tenir en compte que sobre el total de dies que s'estigui de baixa maternal no s'aplica descompte, al tenir consideració de "prestació".

14 de juny 2012

El DINCAT proposa eliminar articles del Conveni d'Escoles d'Educació Especial


CCOO vol treballar la possibilitat de polir les desavinences, dissentiments i discrepàncies per trobar una solució que no signifiqui la renuncia d'uns drets pels treballadors i un conflicte econòmic per algunes entitats (que no totes).
Per Acord de Govern de 10 dabril de 2012 el Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya deixarà dabonar, de manera temporal i en el marc daquestes mesures de control de la despesa, els imports corresponents al Premi de fidelitat i permanència i els imports corresponents a complements dIT que superin els 3 mesos al personal del sector deducació especial concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat.
Per tal de fer front a aquest nou atac del Govern de la Generalitat i, en el seu nom el Departament d'Ensenyament, les patronals afectades ens proposen arribar a acords que els ajudin a resoldre el cost que això pugui suposar a les escoles afectades al estar obligades per conveni al seu compliment .
Què diu conveni en relació a l'IT?
14.1 En els casos d'incapacitat temporal (IT) i durant els sis primers mesos, el treballador/a rebrà el complement necessari fins arribar al 100 % de la seva retribució salarial total. En cas de continuar la IT, aquesta situació es perllongarà un mes més per cada trienni d'antiguitat.
14.2 En els nivells concertats, percebrà el 100 % de la seva retribució durant un mínim de set mesos i es perllongarà un mes més per cada trienni d'antiguitat.
14.3 Quan laIT sigui produïda peraccident detreball estrictu sensu o in itinere o per malaltia professional reconeguda com atal perl'ICS ola mútua patronal d'accidents de treball que cotitzi l'empresa, elcomplement finsal cent per cent (100%) de laretribució salarial total esperllongarà finsal reconeixement de lasituació d'invalidesa provisional.

Què proposa DINCAT patronal?
14.1. Treballadors que no estan en pagament delegat: En els casos dincapacitat temporal (IT) i durant els sis primers mesos, el treballador/a rebrà el complement necessari fins arribar al 100% de la seva retribució salarial total. En cas de continuar la IT, aquesta situació es perllongarà un mes més per cada trienni dantiguitat. Els treballadors en pagament delegatestaran al nivell de cobertura que assumeixi el Departament dEnsenyament a l' Acord de Govern de 10 dabril de 2012 o norma que el substitueixi.
14.2. Quan la IT sigui produïda per accident de treball estrictu sensu o in itinere o per malaltia professional reconeguda com a tal per lICS o la mútua professional daccidents de treball que cotitzi lempresa, el complement fins al 100% de la retribució salarial total es perllongarà, pel personal que no està en pagament delegat, fins al reconeixementde la situació dinvalidesa provisional. Els treballadors en pagament delegat estaran al nivell de cobertura que assumeixi el Departament d’Ensenyament a l'Acord de Govern de 10 dabril de 2012 o norma que el substitueixi per aquesta prestació.
14.3. En cas de treballadors parcialment en pagament delegat saplicaran els criteris anteriors en la part que correspongui assumint els centres la part proporcional al pagament no delegat

Què diu el conveni en relació al Premi de Fidelitat?
S'estableix coma premi defidelitat opermanència pera tots aquells treballadors/es queextingeixin llurcontracte ambl'empresa demanera voluntària o permandat convencional sempre quetinguin unmínim de15 anysd'antiguitat ihagin fetcom amínim, 60anys.
L'import del'esmentat premi equivaldrà atres mensualitats extraordinàries ia una mensualitat més percada cincanys queexcedeixi dels15 primers.
Quan el treballador o treballadora extingeixi el seu contracte a temps parcial, i tingui jornada reduïda per haver-se acollit a la jubilació parcial, l'import de les mensualitats anteriorment referides serà el que li correspondria d'estar prestant els seus serveis a l'empresa en règim de jornada completa.

Què proposa DINCAT patronal?
I.- Sestableix com a premi de fidelitat o permanència per a tots aquells treballadors/es que no estant en pagament delegat extingeixin llur contracte amb lempresa de manera voluntària o per mandat convencional sempre que tinguin un mínim de 15 anys dantiguitat i hagin fet com a mínim, 60 anys. Limport de lesmentat premi equivaldrà a tres mensualitats extraordinàries i a una mensualitat més per cada cinc anys que excedeixin dels 15 primers. Quan el treballador o treballadora extingeixi el seu contracte a temps parcial, i tingui jornada reduïda per haver-se acollit a la jubilació parcial, limport de les mensualitats anteriors referides serà el que li correspondria destar prestant els seus serveis a lempresa en règim de jornada complerta.
II.- Els treballadors en pagament delegat no percebran limport daquest premi mentre estigui vigent la suspensió fixada a lAcord de Govern de 10 dabril de 2012 o norma que el substitueixi.
III.- Els centres abonaran la part del premi que pogués correspondre a un treballador/a en pagament delegat que no shauria assumit pel Departament densenyament en la normativa anterior a lAcord de Govern indicat (anys anteriors a lentrada en pagament delegat o cas de pagament delegat parcial).
IV.- En cas de treballadors parcialment en pagament delegat saplicaran els criteris anteriors en la part que correspongui en cada cas assumint els centres la part proporcional al pagament no delegat.

Com proposa DINCAT compensar aquest canvi d'articles de conveni?
Amb un altre canvi de conveni:
1- Esproposa modificar larticle 22.5 delconveni col·lectiu en elsentit dampliar a 20dies ladurada delpermís noretribuït.
2- Així mateix, mentre estigui vigent lesmentada inaplicació esproposa modificar limport de lesdietes delarticle 23que passen a serde 90euros pernit.

Què diem CCOO en relació a aquesta proposta presentada per DINCAT?
Acord= Pacte pel qual cessen desavinences, dissentiments, discrepàncies

CCOOno estem d'acord amb les mesures imposades pel Departament d'Ensenyament en relació a la inaplicació temporal del complement per IT i el pagament del Premi de Fidelitat, així com no estem d'acord en altres retallades fetes anteriorment i les que quedin per aplicar.
CCOO no estem d'acord amb la proposta patronal que ve a dir que hem d'acceptar al que imposa l'Administració i que el rubriquem amb un acord.
CCOOentenem que la proposta d'acord proposada per la patronal DINCAT no fa possible trencar les desavinences, dissentiments i discrepàncies en aquest conflicte.