31 de maig 2012

Calcular la retallada del 6% del primer semestre de 2012: Nòmines juny i/o següents.
CCOO, com sempre, defensa i defensarà els interessos dels treballadors i treballadores en qualsevol situació i a qualsevol lloc, en condicions més o menys adverses.
Retrocedim a molts anys enrere en les prestacions socials i laborals del col·lectiu que treballa en escoles concertades.


Les mesures de l'acord de Govern, publicat en data divendres 13 d’abril afecta a tots els treballadors i treballadores de les escoles concertades i fa referència a:


1 Suspendre l’aplicació de les obligacions que se’n deriven per a l’Administració, de les clàusules dels convenis col·lectius que afecten el personal de l’ensenyament privat concertat, relatives al reconeixement de millores econòmiques directes de la prestació d’incapacitat temporal. El Departament d’Ensenyament, a través del pagament delegat, només es farà càrrec de les millores econòmiques directes, destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes, del règim de previsió social que correspongui, durant els tres primers mesos en què el treballador romangui en situació d’incapacitat temporal.
2 Suspendre l’aplicació de les obligacions que se’n deriven per a l’Administració, de les clàusules dels convenis col·lectius que afecten el personal de l’ensenyament privat concertat, que estableixin sistemes de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en la percepció de quantitats en metàl·lic. El Departament d’Ensenyament deixa de fer-se càrrec del pagament del premi de fidelitat o permanència establert als convenis col·lectius de l’ensenyament privat, atesa la naturalesa no salarial d’aquests premis.
3 Declarar inaplicable l’acord sobre permanents sindicals signat el 28 de desembre de 1996 entre el Departament d’Ensenyament i les organitzacions sindicals representatives del sector de l’ensenyament privat. En conseqüència, cal tenir per denunciat l’acord esmentat, amb efectes del 31 d’agost de 2012.

4 Autoritzar el Departament d’Ensenyament a modificar els acords de 20 d’abril de 2006, relatius al reconeixement d’estadis de promoció docent al professorat dels centres privats concertats, d’acord amb les condicions i criteris exigibles al personal docent no universitari del sector públic que el Govern estableixi en aplicació de la disposició transitòria setena, apartat 3, de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.