22 de des. 2011

22 de desembre Reunió Conveni Ensenyament Reglat Concertat de Catalunya Propostes a la Mesa de Negociació amb Patronals


POSTURA INAMOVIBLE DE LES PATRONALS EN LA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI

El 22 de desembre vàrem mantenir la darrera reunió per tal de desencallar la negociació del conveni.

Les Patronals s’ha ratificat en les seves postures:
Àmbit salarial:
 • Equiparació dels batxillerats fina al 2013 amb absorció de totes les millores retributives anteriors, exclussió dels estadis i clàusula de desvinculació automàtica en ràtios d’alumnat inferiors a 25.
 • Increment salarial del PAS i Llars d’infants integrades
2010 2011 2012 2013
0% 3% 3% IPC

 • Vinculació de les taules salarials als mòduls publicats a la Llei de pressupostos de la Generalitat.
Les quantitats eventualment abonades per compensar les retallades no es reclamaran però seran a extingir en el moment de la signatura del conveni.
Àmbit de jornada:
 • Eliminació de la clàusula de desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO el curs que ve..
 • Consideració d’activitat lectiva del temps d’esbarjo pel segon cicle d’infantil i primària,
pels docents presents, pel temps real dedicat i mentre segueixi essent activitat curricular.
-Reducció en 8 hores anuals pel PAS (jornada de 37:30 setmanals).
Pla d’estabilitat laboral Departament – Patronals – Sindicats:
- Garantir el manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.

CCOO ha manifestat valorar aquesta proposta com la millor que s’ha fet en els darrers anys però no podem desvincular-la del context en el què es produeix: congelació salarial i retallades, que impliquen una forta pèrdua de poder adquisitiu des del 2007, i anuncis de noves retallades pel curs vinent, recollides en la Llei de pressupostos també per a la concertada. Aquest contexte de pèrdua de drets i salaris es fa molt difícil arribar a acords satisfactoris.
Respecte a la proposta Patronal, n’hem assenyalat també les principals deficiències:

Àmbit salarial:
 • No acceptem que l’equiparació impliqui l’absorció de tots els complements salarials ni la clàusula de desvinculació automàtica en funció de les ràtios.
 • Demanem que es fixi un calendari i condicions per a la retribució d’estadis.
 • No acceptem la congelació salarial pel PAS i Llars d’infants integrades de l’any 2010.
 • No acceptem la vinculació de les taules salarials als mòduls publicats a la Llei de pressupostos de la Generalitat, que resta capacitat a la negociació col·lectiva.
 • Reclamem un pla de recuperació salarial que retorni el poder adquisitiu.
Àmbit de jornada:
 • Aplaudim l’eliminació de la clàusula de desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO, durant anys defensada només per CCOO.
 • Agraïm la clarificació de la consideració lectiva dels temps d’esbarjo, que s’hauria de fer extensiva a secundària.
 • La reducció horària del PAS s’ha de fer extensiva pel personal de Llars d’infants integrades.
 • Hi ha d’haver una disminució de la càrrega lectiva de TOT el personal docent a tots els nivells. Entenem que fins i tot amb les actuals plantilles seria possible. Especialment, s’han de regular les substitucions i guàrdies i el treball amb noves tecnologies dins de l’horari lectiu del professorat.
  Pla d’estabilitat laboral Departament – Patronals – Sindicats:
 • Estem d’acord amb garantir els llocs de treball, especialment per als centres de FP i els centres amb contracte programa. Aquest Pla és independent de la resta de negociacions pel conveni.
  PROPOSTA SINDICAL
  RESPOSTA PATRONAL


  Àmbit salarial


  Pla de recuperació salarial. Vinculació salarial del personal docent que presti els seus serveis a nivells concertats, tant de pagament delegat com propi, a les retribucions que s’estableixen als mòduls (Llei de Pressupostos de la Generalitat).

  Complementar econòmicament les substitucions quan es superin les hores lectives màximes per nivell educatiu.  Plus de tutoria.  Analogia retributiva per al professorat de batxillerats no concertats amb els concertats, inclosos estadis.
  Analogia retributiva per al professorat de batxillerats no concertats amb els concertats:
  • progressiva (fins al 2013)
  • exclosos els estadis
  • desvinculació automàtica ràtios < 25


  Increments salarials sensiblement superiors a l’IPC per al PAS i Llars d’Infants Integrades
  Increments pel PAS i Llars d’infants integrades:
  2010 2011 2012 2013
  0% 3% 3% IPC

  Àmbit de jornada
  Establiment d’una hora de guàdia-substitució dintre de l’horari lectiu setmanal del professorat.


  Consideració lectiva de la vigilància d’alumnes.
  Consideració lectiva de la vigilància d’alumnes:
  • pel segon cicle d’infantil i primària
  • pels docents presents
  • pel temps real dedicat
  • mentre els plans d’estudi considerin els patis activitat curricular

  Regulació de l’activitat lectiva (atenció de l’alumnat) del treball no presencial mitjançant l’ús de les plataformes, intranets, etc... , en el marc de la jornada anual.


  Anulació de la desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO.
  Anulació de la desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO a partir del curs 2012-2013.

  Reducció horària pel PAS i Llars d’infants integrades
  Reducció horària pel PAS de 8 hores anuals

  Pla per l’estabilitat laboral Departament – Patronals – Sindicats
  Garantir el manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.
  Garantir el manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.


Premsa del dijous 22 de desembre de 2011

21 de des. 2011

Última Hora: Bones Festes!


Us desitgem unes Bones Festes de Nadal i un Bon –mobilitzat- 2012, encara que heu de saber  els  regalets  que ens ha deixat el Govern.


Reducció de l’import del complement específic o equivalent, preferentment en les dues pagues addicionals de juny i desembre.
Article 34 dels Pressupostos de la Generalitat


 • 1 * Altres mesures de reducció de la despesa de personal per al 2012

  S’autoritza el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal prevista per l’exercici 2012 que poden afectar, preferentment i amb caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals, les pagues addicionals dels conceptes que tinguin consideració de complement específic o equivalent. Aquestes mesures han detenir un impacte equivalent al personal laboral de l’Administració de la Generalitat, i a la resta de personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, així com al de les universitats públiques. Per al personal laboral, la distribució i l’aplicació de la reducció prevista en aquest apartat es produirà a través de la negociació col·lectiva i, en cas que l’1 de maig de 2012 no s’hagi arribat a un acord de distribució, aquesta reducció s’aplicarà a les retribucions de juny i desembre.


 • 2. Pel que fa a les entitats concertades dels àmbits sanitari, educatiu o social no incloses en el sector públic de la Generalitat de Catalunya es repercutirà una reducció equivalent en l’import dels crèdits dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 corresponents als concerts sanitaris del CatSalut, al pagament delegat dels concerts educatius i als concerts o encàrrecs de gestió per la prestació de serveis socials de l’ICASS amb entitats del sector públic, així com dels crèdits per al finançament ordinari de les universitats públiques. La part corresponent a les retribucions del personal que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert dels centres concertats i percebudes pel sistema de pagament delegat, experimentarà, en el marc dels acords d’analogia retributiva i a partir de l’1 de gener del 2012, una reducció anàloga a tots els efectes per al personal funcionari docent no universitari, sense que l’import resultant sigui en còmput anual inferior al corresponent al personal públic amb condicions equivalents. A aquests efectes, s’autoritza al Govern de la Generalitat a l’adequació de l’import dels mòduls dels concerts educatius per a l’any 2012 corresponents a les despeses de personal.

 • Les mesures que acordi el Govern de la Generalitat en aplicació de l’apartat 1 * d'aquest article, podran ésser objecte d'adequació en cas que s'aprovi amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques una reducció de les retribucions del personal al servei del sector públic.

Per saber-ne més vés a:


Mobilitza’t


17 de des. 2011

Paga de nadal: CCOO manifesta indignació i rebuig als nous ajustaments que suposen una agressió també per als qui treballem a l’escola concertada


 • Les patronals informen que al personal que treballa a l'escola concertada i en pagament delegat els hi serà d'aplicació el mateix retard i percentange de pagament a la mensualitat de desembre i paga extra, que als treballadors i treballadores funcionaris.
 • Sou de desembre, entre el 21 i el 23
 • El 80% de la paga de nadal el dia 28.
 • El 20% restant, a finals de gener, però sense cap més concreció...
 • Indignació i rebuig entre tothom que treballa a l'escola concertada. I també una mostra del despreci amb el que es tracta al col·lectiu de més de 35.000 treballadors i treballadores.
 • Les successives retallades i congelacions salarials, signifiquen una pèrdua acumulada del poder adquisitiu, en el cas dels treballadors de la privada pot arribar al 17,4%.  CCOO respondrà a aquestes noves agressions, que s’afegeixen als greuges històrics del nostre col·lectiu, no de manera precipitada però sí inequívoca.

  La lluita pels nostres drets i retribucions és tan llarga com justa.

   
CCOO Concertada


prou retallades

16 de des. 2011

13 de des. 2011

CCOO presenta CONFLICTE COL·LECTIU contra les retallades als docents de centres reglats concertats en pagament directe

Per què un conflicte col·lectiu?
Perquè les patronals de centres privats concertats i, per extensió, les empreses a elles associades, deixin sense efecte la retallada de les retribucions del personal docent a pagament propi o directe i s'avinguin a reintegrar l’import de les retribucions indegudament retingudes fins a la data.

La demanda judicial resta l’única via davant la manca de resposta de les Patronals als reiterats intents sindicals d’una solució negociada, concretats en la proposta sindical unitària. Tampoc, en l’acte previ celebrat el passat 22-N a la seu del Tribunal Laboral de Catalunya,  les Patronals van voler conciliar postures, limitant-se a oposar-se a la demanda.

Qui presenta aquest conflicte col·lectiu?
CCOO presenta la demanda en solitari, tot i que hem convidat reiteradament a la resta de sindicats de la concertada a sumar-s’hi, consensuant-ne el contingut i defugint afanys de protagonisme estèrils. De fet, en l’acte de conciliació previ, la resta de sindicats es van aplanar (=no oposar) a la demanda de CCOO, tot i que, fins a dia d’avui i malgrat seguim mantenint el nostre oferiment sincer, no s’hi han volgut adherir.

En qualsevol cas, unitàriament o en solitari, CCOO es compromet a seguir endavant amb el conflicte col·lectiu en la defensa de tots els treballadors i treballadores afectats.

El conflicte col·lectiu interromp la via negociadora?
No, la negociació segueix essent possible i, a poc que es pugui, és sempre la nostra opció preferent. Dependrà, només, de la voluntat de les parts. Però, de la mateixa manera que la part empresarial va iniciar i no ha deturat les retallades al personal en pagament propi, CCOO no renuncia a cap mitjà, ni sindical ni legal, fins aconseguir la restitució dels nostres sous i l’avenç posterior cap a unes condicions salarials i laborals més justes.
El que sí deixa sense efecte aquesta acció són les reclamacions individuals que s’haguessin pogut presentar.

Què fer si m’han retallat el sou a pagament directe?
Tothom que es trobi afectat per aquestes retallades es pot posar en contacte amb nosaltres a ensenya@ccoo.caten benefici mutu: CCOO tindrem constància dels centres on s’ha aplicat la retallada i a vosaltres, si voleu, us mantindrem informats de manera confidencial i personalitzada.

 CCOO seguirà lluitant a nivell jurídic pels mateixos drets que defensem en l’acció sindical fins anul·lar aquestes injustes retallades que, sense resoldre la crisi, la fan pagar als qui no n’hem estat responsables. 9 de des. 2011

2 de des. 2011

Homenatge a Trinidad Gallego: dissabte 17 de desembre a Nou Barris

 • Els companys i companyes del PSUC_Viu de Nou Barris us fem saber que el dissabte 17 de desembre a les 17:30 h. hem organitzat un acte homenatge a la nostra estimada TRINI GALLEGO PRIETO, L'acte tindra lloc a Nou Barris, "Centre Can Basté" Passeig de Fabra i Puig, 274. Metro l_5 parada de Virrei Amat.